QUICK

늘 새로운 세이버의 소식을 전해드립니다.

상세

에어마카오 3월 다낭 결항 안내

  • 분류 : 항공사뉴스
  • 항공사 : NX
  • 조 회 수 : 131
  • 작 성 일 : 2019-03-15 오후 5:42:33, 최종 수 정 일 : 2019-03-15 오후 5:42:33

안녕하세요 에어마카오입니다.

에어마카오 3월 다낭 결항 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참고해주시길 바랍니다.

 

Cancellation: 

Flt no                           Sector                  Date                            Protection     

1.NX876/875                MFM-DAD v.v.      28Mar                          NX830/829 (same day)

 

 

감사합니다,

에어마카오 드림