QUICK

늘 새로운 세이버의 소식을 전해드립니다.

상세

국내선 및 캄보디아-중국/마카오/베트남/싱가폴 노선 안내 (P230401C_V.06)

  • 분류 : 판매가공지
  • 항공사 : K6
  • 조 회 수 : 334
  • 작 성 일 : 2023-09-19 오후 4:44:32, 최종 수 정 일 : 2023-09-27 오후 2:21:58

안녕하세요, 캄보디아앙코르항공입니다.

 

캄보디아앙코르항공에서는 아래의 국내선  국제선 구간을 안내해드리니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

 

1.           여행기간: (REP) ~2023년 10월 15일까지

                      (SAI) 2023년 10월 16일 ~ 2023년 12월 31일

                                      (SIN) 23023년 10월29일~

2..     판매기간: 2023년09월19일 ~ 2024년 03월 31일

 

국내선

 

Economy

PNH-REP/SAI(v.v) , REP/SAI-KOS(v.v)

 

 

 

 

From 캄보디아 To 베트남

 

Business

PNH-HAN,HAN-PNH,REP/SAI-HAN,HAN-REP/SAI

 

Economy

REP/SAI-SGN/VTE(v.v) , PNH-REP/SAI-SGN(v.v) , PNH-SGN(v.v)

 

REP/SAI-PNH-SGN(v.v),K0S-SGN(v.v),REP/SAI-KOS-SGN(v.v)

 

REP/SAI-DAD(v.v),PNH/KOS-REP/SAI-DAD(v.v),PNH-DAD(v.v)

 

PNH-HAN(v.v),REP/SAI-PNH-HAN(v.v),REP/SAI-HAN(v.v),

 

PNH/KOS-REP/SAI-HAN(v.v)

 

PNH-SGN(V.V), REP/SAI-PNH-SGN(V.V),

 

REP/SAI-HAN(V.V), PNH/KOS-REP/SAI-HAN(V.V)

 

 

 

 

From 캄보디아 to 중국/마카오

 

Busienss

PNH-CAN,PNH-PVG,PNH-CGO

 

Economy

PNH/REP/SAI-MFM

 

PNH-CAN/CAN/CGO/NNG/CTU/KHN/PVG/HGH/HAK/BJS

 

REP/SAI-CAN/CGO/NNG/KHN/PVG/HGH/HAK/BJS

 

 

 

 

From 중국/마카오 to 캄보디아/싱가폴

 

Busienss

CAN-PNH,CAN-PNH-SIN,PVG-PNH,
PVG-PNG-SIN,CGO-PNH,CGO-PNH-SIN

 

 

Economy


MFM-PNH/REP/SAI,CAN-PNH,CAN-PNH-SIN,PVG/CGO-PNH,
PVG/CGO-PNH-SIN,NNG/CTU/KHN/HGH/HAK/BJS-PNH,
CAN/CGO/NNG/KHN/PVG/HGH/HAK/BJS-REP/SAI

 

 

 

 

 

 

From 캄보디아 to 싱가폴

 

Business

PNH-SIN , HAN-PNH-SIN

 

Economy

PNH-SIN,REP/SAI-PNH-SIN,HAN-PNH-SIN,SGN-PNH-SIN

 

 

 

 

From 싱가폴 to 캄보디아

 

Business

SIN-PNH,SIN-PNH-HAN

 

Economy

SIN-PNH,SIN-PNH-REP/SAI,SIN-PNH-HAN,SIN-PNH-SGN

 

 

자세한 요금은 GDS를 통해 확인 부탁 드리며, 문의사항이 있으실 경우 전화02-777-8799로 연락주시기 바랍니다.

 

감사합니다.